余庆

余庆县 Yuqing County, lying in Zunyi, Guizhou Pro...